PAW Ansen Samenvatting project

Projectplan PAW- Ansen 2020 (samenvatting)

1. Algemeen

– Dit is een samenvatting van het projectplan ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’, aangevraagd bij het ministerie door de gemeente De Wolden in april 2020.
– Aanvraag betreft een subsidie van €2.400.000.
– Gebied: ‘Schoolkring Ansen’ met 250 woningen en bedrijven.
– Uitvoering van het project over een periode van 6 jaar.– Gemeente De Wolden heeft gekozen voor Ansen omdat,

• Ansen model staat voor een agrarisch dorp
• Gemeente De Wolden de ambitie heeft uitgesproken om in 2030 aardgasvrij te zijn. Er wordt dan alleen nog gebruik gemaakt van groen gas.
• Ansen betrokken inwoners heeft en een actieve energie- coöperatie.
• Er bereidheid is tot samenwerking met boeren als het gaat om groen-gas productie.

Wat levert het plan op voor de inwoners van Ansen?

• Er komt geld beschikbaar om voor de verwarming van alle huizen geen aardgas meer te gebruiken.
• We gaan naar een groenere leefomgeving en financieel profiteren we daar nog van ook.

 

2. Hoofdonderdelen van het projectplan

A. Groengas (vervangen van fossiel aardgas)

Het essentiële element van de proeftuin is de vervanging van alle fossiele aardgas door een combinatie van elektrificatie met warmtepompen en duurzaam geproduceerd groen gas op basis van biomassa. De benodigde kWh’s voor deze transitie worden lokaal opgewekt. De groengasproductie is gebaseerd op lokaal beschikbare biomassa (rundermest) en een innovatief concept van centrale én decentrale monomestvergisting. Er wordt gedemonstreerd dat een gecombineerd model van monomestvergisting op boerderijschaal (economisch) haalbaar is. Naar verwachting is een omvang van 100-125 runderen per boerderij haalbaar. Vergisting van deze hoeveelheid, 28.000 ton mest per jaar, voorziet in het dekken van de groengasvraag van meer dan 300.000 m3 per jaar. Deze manier van werken kan op andere plaatsen gekopieerd worden.


Het groengas wordt lokaal geproduceerd door onze veeboeren. Een deel van de mest wordt verzameld en verwerkt in een centrale faciliteit voor vergisting en groengasopwerking. Het resterend deel wordt verwerkt op de andere boerderijen in ‘baby’-vergisters, waar via vergisting ruw biogas wordt geproduceerd, dat vervolgens getransporteerd wordt via pijpleidingen naar een centrale groengasopwerking. Alle geproduceerde groengas wordt geïnjecteerd in het nabijgelegen 8-bar transportnet van RENDO. Dit gas kan door de bewoners worden afgenomen via een nog te contracteren energieleverancier. Ook kunnen bewoners via eKa profiteren van de opbrengsten.

B. Collectieve zonneweide (productie extra elektriciteit)

De vergisters en hybride warmtepompen leiden tot een toename van het elektriciteitsverbruik. Daarom willen we een collectieve zonneweide (ruim 600 MWh per jaar) realiseren. De combinatie van wind en zon zorgt voor een meer gelijkmatig energieprofiel.

C. Collectieve windmolen (productie extra elektriciteit)

De windmolen zal de huidige, verouderde windmolen, vervangen door een molen met ashoogte van 46 meter of meer, met een opbrengst van circa 2,0 GWh per jaar. Deze aanvulling op de zonne-energie voorziet ook bij ongunstige weersomstandigheden in de toegenomen energiebehoefte.

D. Gebouwmaatregelen (Aanpak woningen in beperking gasverbruik)

Ten eerste zullen de 250 woningen en 32 bedrijfsgebouwen besparen op het aardgasverbruik. De verwachte vraagbeperking ligt bijna op 50%, wat gemiddeld 1.000 m3 gasbesparing per huishouden per jaar betekent. De besparing wordt gerealiseerd door de inzet van een slim hybride warmtepompsysteem, met innovatieve optimizer, kierdichting en individuele en/of collectieve zon-PV en windmolen. Ervaringen in andere proeftuinen laten zien dat er veel mis kan gaan bij reguliere aansluiting van hybride warmtepompen. Door de innovatieve optimizer kan de aansluiting van de warmtepomp worden vereenvoudigd waardoor deze sneller en met minder risico wordt geplaatst en in gebruik wordt genomen. De energiebesparende maatregelen leveren de bewoners direct geldelijk voordeel op. Ze doen mee op vrijwillige basis en kunnen, naast de ISDE-subsidie voor de warmtepomp, ook een bijdrage uit het project krijgen. Deelnemers spreken de intentie uit om in plaats van aardgas, groengas te zullen afnemen. De extra bijdrage die bewoners krijgen voor hun investering in gasbesparing, verschilt per situatie en moet leiden tot een terugverdientijd van max. 6 jaar.

3. Uitvoering

Het besluit voor toekenning van het project is in september/ oktober dit jaar bekend. De uitvoering start dan en in 2026 wordt het project afgerond. De gemeente heeft ervoor gekozen om een energieregisseur beschikbaar te maken als schakel tussen gemeente en bewoners. Naast de energieregisseur wil de gemeente een externe projectmanager aanstellen. Deze persoon vormt de verbindende schakel tussen projectgroep en de gemeente en vormt met de energieregisseur een tandem. Ook externe partijen kunnen worden ingehuurd voor de verdere ontwikkeling en realisatie van de gebouwmaatregelen, vergisters, zonneweide en windmolen. Het gaat om trajecten die zorgvuldig doorlopen moeten worden en waarvoor zowel technische als financieel-economische kennis en ervaring nodig is. In het project wordt structureel gewerkt met vrijwilligers. Hierbij kan gedacht worden aan de werkgroep Gebouwmaatregelen, waarbij energiecoaches, afkomstig uit het dorp, actief betrokken zijn bij het hele proces dat inwoners doorlopen. De gemeente heeft het plan om de energie coöperatie eKa te benoemen als uitvoeringsorganisatie van het project.
Het project is opgedeeld in werkpakketten, waarbij een deels gefaseerde aanpak geldt.

– WP1: Projectinrichting & projectmanagement | 1 nov 2020 – 31 dec 2021 (inrichting) | 1 nov 2020 – 28 feb 2027 (management) De eerste 14 maanden wordt de projectstructuur en -organisatie opgezet. De werkgroepen worden ingericht met bewoners en afgevaardigden van de relevante partijen en waar nodig worden daarvoor aanbestedingsprocedures gestart. Verder worden detailplannen verder uitgewerkt en vindt budgetverfijning plaats. Het projectmanagement vindt uiteraard plaats van begin tot einde project.

– WP2: Gebouwmaatregelen | 1 mrt 2021 – 31 mei 2025 (realisatie) | Tot 28 feb 2027 monitoring Met de gebouwmaatregelen wordt vrij snel gestart. Dit zal gefaseerd gebeuren per buurtschap (8 incl. buitengebied). Door deze buurtschap-aanpak wordt het voor de inwoners duidelijk en transparant. Ook worden (lokale) installateurs aan het project verbonden en wordt gekeken naar de inhoud van de campagne. Daarna kan de fysieke operatie beginnen, die zal starten met de aanmelding van bewoners voor een energiescan, vervolgens het daaropvolgende maatwerkadvies en het proces van verleiding om over te gaan tot deelname.

– WP3: Groengas productie – 1 mrt 2021 – 30 apr 2026 Er is sprake van twee deelprojecten A en B van mestvergisting. Eerst wordt A en daarna B opgepakt. De leerpunten van de eerste vergister(s) kunnen worden ingebracht voor de realisatie van de resterende units. In de planning is rekening gehouden met mogelijk langdurige vergunningstrajecten, die om die reden zo snel mogelijk worden aangevangen.

– WP4: Collectieve zonneweide – 1 mei 2023 – 30 juni 2025 De plannen voor de collectieve zonneweide zijn reeds grotendeels uitgewerkt door de energiecoöperatie. Momenteel is er nog geen mogelijkheid tot aansluiting op het net, maar uiterlijk in 2025 wel. In samenwerking met Enexis, gemeente en provincie wordt gepoogd om de aansluiting eerder mogelijk te maken.

– WP5: Collectieve windmolen – 1 apr 2024 – 31 mei 2026 De aanpak heeft veel overeenkomsten met WP4. Het betreft hier het vervangen van een bestaande windmolen. Desondanks zal er een nieuw vergunningstraject moeten worden opgestart waarmee rekening is gehouden. Aangezien de nieuwe windmolen een grotere opwekcapaciteit heeft is wederom rekening gehouden met de uiterste datum voor het vergroten van de aansluiting.

 

4. Tot Slot

• We hebben jullie nodig


Bij de plannenmakerij en de uitvoering van de deelprojecten willen we werkgroepen instellen. Inwoners van het projectgebied (schoolkring Ansen) wordt gevraagd om zich voor een van de werkgroepen aan te melden. Mail naar info@energiekansen.nu

• De plannen kunnen worden bijgesteld
Het projectplan is nog duidelijk een plan. Er is ruimte voor aanpassingen en wijzigingen.
• Er komen nog voorlichtingsavonden voor alle inwoners
• Reacties op dit plan kunnen ook nu al gestuurd worden naar info@energiekansen.nu

  1. Frans Pool
    | Beantwoorden

    Gefeliciteerd met de uitverkiezing, ik hoop dat we in de toekomst samen kunnen kijken hoe we groen gas op kleine schaal rendabel kunnen maken. Ook dat staat bij WEN op de rol.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.